Vitalita přípravků

Na základě dlouholetých studii a analýz metodou citlivé krystalizace pomocí chloridu mědnatého, byly zjištěné a několika subjekty potvrzené výzkumy a jejích porovnávání jasně prokázalo následující fakta:

Přípravky, obsahující vodní fázi složenou z dynamizované vody původem z islandských ledovců, koloidního zlata a stříbra mají nejlépe uspořádanou krystalovou mřížku.

Jako krystalizační komoru používáme mega exikátor, který je umístěn na určeném místě, permanentně mechanický a tepelně  izolovaném od okolí. Celý systém je zcela symetricky uspořádány.

Jsou-li splněny tyto podmínky, klimatická a krystalografická reprodukovatelnost je velmi uspokojivá - maximální vlhkost v průběhu experimentu je stabilní a reprodukovatelná, a také čas výskytu prvních krystalových zárodků v jednotlivých vzorků je stejná a reprodukovatelná (variace 5 %). Je třeba zejména zdůraznit, že rozdělení krystalografických a morfologických výsledků je velmi malé, jako 92% z krystalizačních obrázků jsou správně rozděleny do kategorií. Náš cíl tímto byl  dosažen.

Příprava Petriho misek: Petriho misky o průměru 6 cm byly ponořeny po dobu 15 dní v laboratorním čisticím činidle, následně důkladně opláchnuté vodou a nakonec vařené v destilované vodě po dobu 14 minut.

Základní krystalizační jevy na obrázcích jsou rozvětvené struktury, které tvoří tzv. dendritický jev.

Krátké - vpichované, špičaté, hustší, dendritické charakteristiky změny mladších rostlin až po dlouhé - vpichované, otevřeně zakřivené charakteristiky starší rostliny. V obou případech je formativní kapacita velká, protože dendritický jev je jasně vyjádřen.

Rostlinné extrakty s velkou formativní kapacitou mají krystalizační obrázky s vysokým stupněm uspořádání,  kteří jsou výstižně strukturované s robustními jehlovými  útvary, vysoké frekvence větvení a velkém poli obrázku.

Mnoho zárodků na obrazcích z listů, pocházejícím ze slunného místa, vypadají, jako by byla použita vyšší koncentrace extraktu, což nebyl tento případ. To je opět údaj o zvýšené formativní funkci.

Snížená formativní kapacita vede k obrazcům se síti jehlových útvarů, méně vedlejšího větvení, nižší stupeň uspořádání a menší obrazové pole. 

Listy, pocházející ze slunného místa ukazují větší formativní kapacitu. 

U kořenů ale najdeme větší formativní kapacity ve stinném místě.

Pokusy byly prováděné, nejdříve krystalizací destilované vody, vody z islandských ledovců a vody z pyramid u Sarajeva.

Následně, jsme prováděly analýzy extraktů z různých rostlin.

Posledních pár let zkoumáme vitalitu vlastních výrobků balených v plastu, ve skle a v porcelánu, a můžeme s jistotou už potvrdit, že  porcelánový obal předčí naše očekávání.

Experimenty ještě nemáme dokončené a můžete se s námi těšit na porovnávání dalších obrazců krystalů.